Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Walne Zebranie

10 lipca 2016

Otwarcie zebrania odbędzie się w niedzielę 10 lipca punktualnie o godzinie 13: 00, w gościnnej rezydencji Danuty i Wiesława Żuchowskich, 2779 E. Orange Grove Blvd., Pasadena, CA 91107.
W Walnym Zebraniu mogą brać udział jedynie członkowie Klubu z opłaconymi składkami.

Zapewne każdy z Państwa dostał już pakiet od Komisji Wyborczej, który zawiera między innymi formularz do głosowania na zgłoszone kandydatury. Jeżeli ktoś z Państwa nie zdąży odesłać koperty z wypełnionym formularzem do przewodniczącego Komisji Wyborczej Pana Edwarda Piłatowicza, będzie mógł głosować osobiście podczas Walnego Zebrania.

Bardzo zachęcamy do uczestniczeniu w Walnym Zebraniu, gdyż oprócz głosowania będą Państwo mieli okazję przedstawić swoje pomysły i sugestie dotyczące działalności Klubu, które będą poddane dyskusji i przegłosowane.

Proponowany porządek zebrania:

1. Rozpoczęcie zebrania przez prezesa.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Referat sprawozdawczy z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
8. Przedstawienie członków nowego Zarządu
9. Wybór Komisji Rewizyjnej i Komisji Wyborczej na lata 2016 - 2018.
10. Zmiany do Statutu Klubu i głosowanie o zatwierdzenie.
11. Wolne wnioski.

Zapewnimy lunch i będziemy wdzięczni za pomoc w zaopatrzeniu bufetu w słodycze i napoje.

The Board of Directors of the Helena Modjeska Art and Culture Club cordially invites all its members to the biannual General Meeting.

Meeting will take place on Sunday, July 10, 2016 at the hospitable residence of Danuta and Wiesław Żuchowski, 2779 E. Orange Grove Blvd., Pasadena, CA 91107.  We will start at 1:00 P.M., sharp. Only members who have paid dues may attend the meeting.
Undoubtedly, all of you already received a letter from the Election Committee, which contains the original voting form/ballot with the name of the candidate and proposed members of the Board of Directors. If anyone is unable to send their vote to the Chairman of the Election Committee (Mr. Edward Piłatowicz), there will be an opportunity to vote in person at the General Meeting.

We urge you to attend this General Meeting. Besides the opportunity to vote for the next President and the Board of Directors, you will be able to propose your ideas and suggestions regarding Club's activities and program, which will be discussed and voted on.

Proposed agenda:
1. Opening of the meeting by the President.
2. Election of the Chairman and the Secretary for the General Meeting.
3. Report of the current Election Committee.
4. Election of the Scrutiny Committee.
5. Report of the activities of the Board.
6. Report of the Auditing Committee.
7. Announcement of results of the election by the Scrutiny Committee.
8. Presentation of the new Board of Directors
9. Election of the Auditing and Election Committee for 2016-2018.
10. Discuss changes to the Club’s By-Laws and voting.
11. Any other business.

We will provide refreshments and a light meal, and we would be grateful if you could help with providing beverages and desserts.