Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Spotkanie z Adrianną Biedrzyńską
A meeting with Adrianna Biedrzyńska

11 lutego 2013
February 11 2013

SPOTKANIE Z PIOSENKĄ KABARETOWĄ, I NIE TYLKO…

Tak było zatytułowane  kolejne spotkanie Klubu Modrzejewskiej, które odbyło się 17 lutego, 2013 roku w Ruskin Art Club w Los Angeles.

Piosenki kabaretowe i nie tylko, wykonywała w wypełnionej po brzegi sali znana w Polsce z cyklu Piosenki Biesiadne pani Adrianna Biedrzyńska, aktorka teatralna, TV i kabaretowa.  Pani Adrianna przypomniała nam utwory z Kabaretu Starszych Panów (Pejzaż bez ciebie, Na całej połaci śnieg, Bo we mnie jest seks, Tango kat, Biżuteria), Agnieszki Osieckiej (Widzisz mała, Ostatnie bolero), Jonasza Kofty (Twój portret, Jestem taka, La Grande Valse frotte), Juliana Tuwima (Przygoda w Wilanowie), Jana Pietrzaka (Kochaną być), Zenona Laskowika ( Kocham cię idiotko), Marka Grechuty (Ocalić od zapomnienia), oraz polskie przeboje z lat 60. w formie składanki, piosenki cygańskie, oraz popowe piosenki z płyty “Debiut”.

Pani Adrianna jest absolwentką Szkoły Filmowej w Łodzi. Jako dziecko uczyła się gry na skrzypcach, nie została jednak – wbrew planom – skrzypaczką.  Zagrała w wielu filmach, serialach telewizyjnych i przedstawieniach teatralnych.
W teatrze zadebiutowała jeszcze jako studentka łódzkiej filmówki na deskach Teatru Studyjnego `83 im. Juliana Tuwima w Łodzi. W latach 1984-1989 była zatrudniona w warszawskim Teatrze Nowym. W 1987 roku pojawiła się na scenie Teatru Za Daleki w Warszawie. Od 1989 roku nie jest związana na stałe z żadnym teatrem. Występowała gościnnie w warszawskich teatrach: Rampa (1989-1990), Scena Prezentacje (1993, 2000, 2004), Syrena (1999, 2002, 2004), Komedia (2008). Gościnnie pojawiła się też w białostockim Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki (2006).
Biedrzyńska sprawdza się zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych, choć sama aktorka przyznaje, że lepiej czuje się w rolach komicznych. W 2008 roku gościnnie wystąpiła w Katowicach w tytułowej roli w komedii muzycznej dla dzieci Pchła Szachrajka.
W pracy teatralnej miała możliwość współpracy m.in. z takimi reżyserami jak Janusz Bukowski, Adam Hanuszkiewicz, Barbara Sass. W drugiej połowie lat 80. skoncentrowała się na karierze filmowej.
Pani Adrianna porwała całą salę do wspólnego śpiewania jak i do tańca. Spotkanie zakończyło się przy poczęstunku w bardzo radosnej i zrelaksowanej atmosferze. 

Elżbieta Kaǹska

A Get-Together with Burlesque Songs, and More…

That’s how we called our meeting of the Modjeska Club, which took place on February 17, 2013 at the Ruskin Art Club in Los Angeles.
Burlesque songs and more in a filled to capacity room were performed by famous in Poland from the series: Convivial Songs, Ms. Adrianna Biedrzyńska, a theatrical, television and cabaret actress.
Ms. Adrianna brought back to us songs from the Older Gentlemen’s Cabaret (Landscape Without You, Whole Plains of Snow, ‘Cause I Am Sexy, Tormentor’s Tango, Jewelry), Agnieszka Osiecka’s (See…my Little One; Last Bolero), Jonasz Kofta’s (Your Portrait, I am Who I am, La Grande Valse Frotte), Julian Tuwim’s (Adventure in Wilanów), Jan Pietrzak’s (To be Loved), Zenon Laskowik’s (I love you, you Idiot), Marek Grechuta’s (Saved from Oblivion), and Polish hits from the ‘60s in the form of a musical medley, Gypsy songs, as well as pop songs from the album “Debut.”
Ms. Adrianna is a graduate of the Film School in Łódź. As a child, she learned to play the violin, however, she did not—contrary to her plans—become a violinist. She starred in many films, television shows and theater productions.
She made her debut in the theater while still a student of the film school. The debut took place on the stage of the Julian Tuwim Studio Theater in Lodz. In the years 1984-1989 she worked at the New Theater in Warsaw. In 1987, he appeared on stage of The Too Far Theatre in Warsaw. Since 1989, she is not bound by contract to any theater. She has made guest appearances in several Warsaw theaters: Ramp (1989-1990), Stage Presentations (1993, 2000, 2004), Siren (1999, 2002, 2004), Comedy (2008). She also appeared in Aleksander Węgierko Dramatic Theater in Bialystok (2006).
Biedrzyńska measures up and is well suited to play both dramatic and comedic roles, although she admits that she prefers to play comedic roles. In 2008, she made a guest appearance in the title role in the musical comedy for children Cheating Flea in Katowice.
In the theater, she collaborated and worked with such directors as Janusz Bukowski, Adam Hanuszkiewicz, Barbara Sass. In the second half of the 1980s she focused on her film career.
Ms. Adrianna swept the audience off their feet to collective singing and dancing.  We have shared some refreshments in the happy and relaxed atmosphere as our joyful event came to an end.

Translated by Jolanta  Uniejewski

cache/wst.opf.4160980.xml